Текст за Закриване и рекултивация на депа за отпадъци